شروع من

در پی سالهای متمادی و مطالعه در حوزه های مختلف برآن شدم تا سایتی به این مضمون که تمامی اندیشه های خود را در خصوص ایده ها و تلاش های ذهنی در این سایت قرار دهم