خواستیم که بشود

در پی سالهای متمادی و مطالعه در حوزه های آفرود برآن شدم تا سایتی به این مضمون که تمامی اندیشه های خود و تجربه های دوستان را در خصوص ایده ها و طرح های جدید برای ماشین های  آفرود تلاش های ذهنی را  در این سایت قرار دهیم